Praktisch

Lestijden

70-minutenrooster

Ma, wo, do, vr Di
Lesuur 1 08.30 – 09.40 uur 08.30 – 09.40 uur
Lesuur 2 09.45 – 10.55 uur 09.45 – 10.55 uur
Pauze 10.55 – 11.15 uur 10.55 – 11.15 uur
Lesuur 3 11.15 – 12.25 uur 11.15 – 12.25 uur
Pauze 12.25 – 12.55 uur 12.25 – 12.55 uur
Lesuur 4 12.55 – 13.35 uur (r-les) 12.55 – 14.05 uur
Lesuur 5 13.40 – 14.50 uur 14.10 – 14.50 uur (mentoruur)
Lesuur 6 14.55 – 16.05 uur -

40-minutenrooster

Ma, wo, do, vr Di
Lesuur 1 08.30 - 09.10 uur 08.30 - 09.10 uur
Lesuur 2 09.15 - 09.55 uur 09.15 - 09.55 uur
Pauze 09.55 - 10.15 uur 09.55 - 10.15 uur
Lesuur 3 10.15 - 10.55 uur 10.15 - 10.55 uur
Pauze 10.55 - 11.25 uur 10.55 - 11.25 uur
Lesuur 4 11.25 - 12.05 uur (r-les) 11.25 - 12.05 uur
Lesuur 5 12.10 - 12.50 uur 12.10 - 12.50 uur (mentoruur)
Lesuur 6 12.55 - 13.35 uur

Vakantie en bijzonder verlof

Vakanties en vrije dagen (feestdagen)

  • Start school: ma 21 augustus 2023 
  • Herfstvakantie: za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2023 
  • Kerstvakantie: za 23 december 2023 t/m zo 7 januari 2024 
  • Voorjaarsvakantie: za 17 februari t/m zo 25 februari 2024 
  • 2e paasdag: ma 1 april 2024 
  • Meivakantie: za 27 april t/m zo 12 mei 2024 (incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) 
  • 2e Pinksterdag: ma 20 mei 2024 
  • Zomervakantie: za 13 juli t/m zo 25 augustus 2024

Bijzonder verlof

In principe wordt buiten op de website aangegeven vakanties en vrije dagen geen verlof toegekend. De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek van hun kind(eren) kunnen aanvragen. Deze zijn:

1. Vakantieverlof

Als de werkgever geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties (verklaring van werkgever overleggen) of als de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Het extra vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Per schooljaar mag maar één keer extra vakantieverlof worden verleend, ook als het eerder toegekende vakantieverlof minder dan 10 schooldagen duurde. Een verzoek tot extra vakantieverlof moet u schriftelijk indienen bij de teamleider, uiterlijk zes weken voor de aanvang van het verlangde verlof.

Bij te late indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.

2. Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten de eigen wil gelegen zaken. Het kan gaan om verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden moet worden ingediend bij de teamleider.

3. Vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging

Ook dit verzoek moet worden ingediend bij de teamleider.

Bestellen schoolboeken

Het bestellen van (digitale) leermiddelen gaat via onze leverancier VanDijk.

Alle leerlingen ontvangen van ons een bericht met daarin de instructie hoe boeken en eventueel andere digitale leermiddelen besteld kunnen worden.

VanDijk levert de (digitale) leermiddelen gratis. Voor de aanschaf van aanvullende zaken (rekenmachine, woordenboek, etc.) ontvangt u van VanDijk een rekening. U bent niet verplicht deze spullen via VanDijk aan te schaffen. Heeft uw kind een ander woordenboek (of een andere rekenmachine) dan in de lijst is genoemd, laat hem/haar dan aan het begin van het schooljaar aan de docent vragen of het woordenboek/de rekenmachine ook voldoet. 

Adresgegevens:

Van Dijk Educatie
Postbus 23
8260 AA Kampen
Tel: 0900 - 500 40 10
https://www.vandijk.nl

Aanschaf laptop

Informatie over de (aanschaf van een) laptop kunt u vinden op onze website.

Schoolkosten

Informatie over schoolkosten kunt u vinden op onze website.

 Veiligheid

Het Anna van Rijn College is een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. We zijn ervan overtuigd dat we alleen kunnen groeien, samenwerken en leren in een omgeving die voor iedereen veilig is en voelt. En voor het creëren van deze veilige omgeving is iedereen verantwoordelijk: medewerkers, leerlingen en ouders.

Bij het Anna van Rijn College vinden we een veilig schoolklimaat van groot belang. Omdat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan een veilige omgeving hebben we kernwaarden, Anna omgangsregels en Anna schoolregels opgesteld. Deze zijn opgenomen in deze schoolgids onder Op het Anna. Daarnaast hebben we protocollen opgesteld, zoals een anti-pestprotocol.
Tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, zoals strafwerk maken of nakomen. Een ernstige misdraging zal echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval tot verwijdering. Bij ernstige misdragingen kun je bijvoorbeeld denken aan wapenbezit, diefstal, vernieling, gewelddadig gedrag en drugsgebruik. De school heeft een Protocol schorsing en verwijdering dat in die situaties leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd naartoe kan gaan.Klachtenregeling

Wanneer een leerling of ouders ontevreden zijn of klachten hebben, is het belangrijk dat de klacht zo snel mogelijk met de school wordt besproken. Bij voorkeur met degene waar de klacht over gaat. De meeste klachten kunnen gelukkig in een goed gesprek opgelost worden. Is dit niet het geval, dan biedt de school de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de schoolleiding, die deze vervolgens op zal pakken.

Ouders en leerlingen kunnen hierbij een beroep doen op ondersteuning van de interne contactpersoon (mw. C. Kuiper) op het Anna van Rijn College of de vertrouwensinspecteurs (Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs).

Schoolleiding en contactpersoon zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de schoolleiding wettelijk verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid van de ouder of leerling door de schoolleiding wordt behandeld, dan kan de klager schriftelijk zijn klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school. Op de site www.nuovo.eu vindt u de officiële klachtenregeling.

Het Anna van Rijn College is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Bij deze commissie kan de klager, indien hij vindt dat zijn klacht niet naar tevredenheid door het bevoegd gezag is behandeld, een objectief oordeel vragen. De uitspraak van de commissie heeft altijd de vorm van een advies aan het bevoegd gezag. In de meerderheid van de gevallen wordt dit advies opgevolgd. Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl.

Verzekering en wettelijke aansprakelijkheid

Verzekering

De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw kind. Deze verzekering is geldig gedurende het verblijf op school, de heen- en terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed.

Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om ’s nachts vervoermiddelen in de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevolle spullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouder zijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en/of diefstal van deze identiteitskaart is de school niet aansprakelijk.