Op het Anna

Kernwaarden

Het Anna van Rijn College is een openbare school en toch ook bijzonder. Ons motto is: samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Dit houdt het volgende in.

 • Ik vind een goede sfeer, waarin ik mijzelf kan zijn, belangrijk. Die heb je bij mij op school en daar werk ik zelf aan mee.
 • Ik laat zien wat ik in huis heb en ik probeer te leren wat ik nog niet kan. Dat durf ik, want bij mij op school mag je fouten maken.
 • Ik leer het beste als ik uitgedaagd word. Daarom heeft mijn school verschillende niveaus en uitdagingen voor alle leerlingen.
 • Ik ben anders dan jij. Dat maakt me benieuwd naar jou en jouw achtergrond. Daar ga ik met respect mee om. Zo leer ik op school wat ik later ook wil kunnen: goed omgaan met anderen.
 • I represent Anna and I realise that the world that I live in, has an increasing international focus. I want to learn how to communicate with people in English and how to work together with them. My school gives me this opportunity in bilingual as well as all other classes.
 • Ik heb docenten die hart hebben voor hun leerlingen en passie voor hun vak.
 • Ik zet me in om te leren op school, ook buiten de les.
 • Ik houd van afwisseling, dat houdt mij bij de les.
 • Ik heb soms een extra steuntje in de rug nodig. Daarom kan ik terecht bij mijn mentor, mijn juniormentor (dat is een leerling uit de bovenbouw), de remedial teacher en de vertrouwenspersoon.
 • Ik weet waar ik aan toe ben op school. Anna’s omgangsregels zorgen voor duidelijkheid en rust. Dan leer ik beter.

Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke gedrags- en omgangsregels en houden we voldoende toezicht.

Anna's omgangsregels

De Anna’s omgangsregels zijn voor medewerkers, de leerlingen en de ouders en zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Leren

 • Bieden uitdagend en gevarieerd onderwijs.
 • Begeleiden naar zelfstandig leren.
 • Geven tijdig een studiewijzer.
 • Bieden waar nodig hulp.
 • Zorgen voor een goede leeromgeving.
 • Zet zich in om te leren.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor het leren.
 • Plant zijn/haar studie zorgvuldig.
 • Vraagt waar nodig om hulp.

Aanwezigheid

 • Geven tijdig een rooster en melden afwijkingen van het rooster op tijd.
 • Gaan na of leerlingen aanwezig zijn.
 • Nemen bij het vermoeden van ongeoorloofde absentie maatregelen.
 • Is elke dag op school en in de les, tenzij er een goede reden voor absentie is, zoals ziekte.
 • Is op tijd.

Sfeer

 • Gaan met respect om met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, ongeacht hun achtergrond.
 • Stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen.
 • Bevorderen een plezierige, rustige sfeer.
 • Gaat met respect om met medeleerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel, ongeacht hun achtergrond.

Gedrag

 • Stellen duidelijke regels.
 • Zijn eerlijk en consequent in de handhaving van de schoolregels.
 • Spreken anderen aan op hun gedrag.
 • Houdt zich aan de schoolregels en afspraken.
 • Werkt mee aan een rustige, veilige en schone school.
 • Spreekt anderen aan op hun gedrag, zonder geweld.

Ouders

 • Motiveren hun kind om deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten.
 • Ondersteunen hun kind bij het leren.
 • Bieden hun kind een goede plek om thuis te studeren.
 • Zorgen ervoor dat hun kind (op tijd) op school aanwezig is en berichten school tijdig als dat niet mogelijk is.
 • Gaan met respect om met hun kind, andere leerlingen en werknemers van school.
 • Motiveren hun kind om zich aan de schoolregels en aan afspraken te houden.
 • Moedigen hun kind aan tot veilig gedrag op school en onderweg naar/van school.

Veiligheid

 • Bieden een veilige omgeving, met voldoende toezicht.
 • Bevorderen veilig gedrag bij leerlingen.
 • Brengt de veiligheid van zichzelf en de rest van de schoolbevolking niet in gevaar.
 • Bevordert dat ook anderen zich veilig voelen op school.

Eigendommen

 • Moedigen leerlingen aan om respectvol met eigendommen om te gaan.
 • Nemen maatregelen om diefstal en beschadiging te voorkomen.
 • Gaat met respect om met de eigendommen van zichzelf, anderen en de school.
 • Moedigen hun kind aan om respectvol om te gaan met eigendommen.

Communicatie

 • Informeren leerlingen en ouders over gedrag en vorderingen.
 • Houden leerlingen en ouders op de hoogte m.b.v. informatieavonden, rapportavonden, nieuwsbulletins en de schoolwebsite.
 • Overleggen met ouders en leerlingen over belangrijke veranderingen.
 • Bieden ouders en leerlingen een luisterend oor.
 • Leest informatie en zorgt dat de informatie de ouders bereikt.
 • Neemt contact op met de mentor, de docent of de teamleider als er aanleiding toe is.
 • Ondersteunt het werk van de leerlingenraad.
 • Lezen informatie van de school en ondernemen actie waar nodig.
 • Bezoeken waar mogelijk informatieavonden en rapportavonden.
 • Nemen tijdig contact op met de school bij problemen.
 • Zorgen dat de school een telefoonnummer heeft waar een ouder/verzorger overdag bereikbaar is.
 • Ondersteunen het werk van de ouderraad.

Anna’s Omgangsregels samengevat

 1. Ik zet me in om te leren.
 2. Ik ben bij mijn lessen en ik ben op tijd.
 3. Ik toon respect voor iedereen op school.
 4. Ik houd me aan de schoolregels.
 5. Ik help mee de school schoon en veilig te houden.
 6. Ik ga met zorg om met mijn eigen spullen en met die van anderen.
 7. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van schoolnieuws.
 8. We helpen elkaar om ons aan deze omgangsregels te houden.

Schoolregels

Onze schoolspecifieke afspraken en regels vind je hieronder en zijn gebaseerd op Anna’s Omgangsregels.

School als leefomgeving

Op het Anna van Rijn College hoort iedereen erbij en mag iedereen zichzelf zijn. Om te kunnen leren en te groeien is het belangrijk dat je je veilig en geaccepteerd voelt op school. We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes houden van de eigen werk- en leeromgeving. De afspraken die we maken en de regels die we samen opstellen dienen als leidraad om dit te bereiken.

 1. Je parkeert je fiets of scooter op de aangegeven plek en je zet het goed op slot. De school is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal/beschadiging van fietsen of scooters.
 2. De school is geen openbaar gebouw. Dit betekent dat je geen bezoekers mee mag nemen op het plein of in de school.
 3. Bezoekers dienen zich altijd eerst te melden bij de receptie.
 4. Je gedraagt je rustig in de aula en op het schoolterrein.
 5. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd en je volgt als leerling altijd de aanwijzingen van de surveillant op.
 6. Leerlingen uit klas 1 brengen hun pauzes en tussenuren door in het schoolgebouw en/of terrein.
 7. De voertaal op het terrein en in het gebouw van het Anna van Rijn College is Nederlands.
 8. In de lokalen draag je geen jas. Je jas berg je op in je kluisje. Petjes, mutsen en capuchons draag je niet in het schoolgebouw.
 9. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is het dragen van sportkleding voor alle leerjaren verplicht. Het tenue bestaat uit een (korte) sportbroek of sportlegging en een T-shirt met korte mouwen dat over de broeksband valt. Voor de lessen in de gymzaal zijn zaalschoenen die niet afgeven verplicht. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens de LO-lessen.
 10. Eten en drinken mag in de aula en op het schoolterrein. In de lesruimtes is water drinken toegestaan, tenzij de lessituatie of lesomgeving (bv. tijdens practicum) dit niet toelaat.
 11. Leerlingen ruimen na de pauzes (volgens rooster) de aula onder toezicht van de conciërges op.
 12. Je hebt geen geluidsapparatuur aan in het lokaal en dus ook geen oortjes in, tenzij de docent daar toestemming voor heeft gegeven.
 13. Je mobiele telefoon is thuis of in de kluis. Zie voor uitleg het document telefoonbeleid.
 14. Op misbruik van de mobiele telefoon (bijvoorbeeld voor het ongewenst maken van filmpjes of foto’s) volgt een maatregel.
 15. Tijdens tussenuren bevind je je in de aula of werk je in stilte op de door de school aangewezen werkplekken.
 16. Om diefstal of beschadiging te voorkomen ga je zorgvuldig om met jouw en andermans eigendommen. De school stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vernielingen aan en/of diefstal van eigendommen van een leerling. Wij adviseren niets onbeheerd achter te laten en waardevolle spullen thuis te laten of in ieder geval in je kluisje op te bergen.
 17. Als je als leerling schade veroorzaakt aan het gebouw of aan schooleigendommen stelt de schoolleiding je ouders/verzorger(s) aansprakelijk, zolang de leerling minderjarig is. Bij een meerderjarige leerling stelt de school de leerling aansprakelijk.
 18. Het opzettelijk toebrengen van schade leidt naast aansprakelijkheidsstelling mogelijk ook tot disciplinaire maatregelen.Voor het schade toebrengen tijdens excursies, feesten buiten school, etc. geldt hetzelfde als bij 14. en 15. is genoemd.
 19. Lokalen gaan tijdens een pauze op slot en je mag een lokaal alleen met toestemming van een docent betreden.Tijdens de les verlaat je nooit zonder toestemming het lokaal en toiletbezoek gebeurt zoveel mogelijk voor aanvang van de les.
 20. Je laptop gebruik je voor schoolactiviteiten. Privé-email, social media en spelletjes zijn tijdens lesactiviteiten uitdrukkelijk niet toegestaan.
 21. Na je les en andere schoolverplichtingen verlaat je de school en het schoolterrein.

Voortgang en cijfers

Om de voortgang van elke leerling goed te kunnen monitoren en tijdig met de leerling en met zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang in gesprek te kunnen gaan, geven we de voortgang weer in cijfers en/of een beoordeling onvoldoende, twijfel, voldoende of goed.

 1. Aan het begin van het schooljaar deelt de docent mee hoe de rapportcijfers worden opgebouwd, wat de inhoud van de verschillende onderdelen is en hoe zwaar deze onderdelen wegen. Voor de leerjaren met een PTA is dit in het Programma van Toetsing en Afsluiting vastgelegd. Voor de overige leerjaren gebeurt dit globaal.
 2. Aan het begin van het schooljaar wordt aan de leerlingen door de mentor meegedeeld aan welke eisen zij moeten voldoen om bevorderd te worden naar een hoger leerjaar of een andere afdeling. De bevorderingsnormen voor enig leerjaar worden voor 1 oktober gepubliceerd.
 3. Cijfers zijn gebaseerd op de door de leerling geleverde prestaties.
 4. Cijfers worden gegeven tussen 1 en 10, waarbij het in principe altijd mogelijk moet zijn een 10 te halen. Eventuele uitzondering op deze regel wordt altijd vooraf aan de leerlingen duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld het op de juiste tijd en correct voldoen aan een inleveropdracht.

Huiswerk

Om succesvol te kunnen zijn in elke les, is een goede voorbereiding door de docent en leerling heel belangrijk. Huiswerk is daarom belangrijk, vandaar dat we de volgende regels in dit leerlingenstatuut hebben opgenomen.

 1. De docent geeft huiswerk op een duidelijke manier op, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Huiswerk wordt altijd duidelijk genoteerd in Magister. Docenten zetten het huiswerk voor de volgende les uiterlijk in de voorafgaande les in Magister, waarbij de leerlingen voldoende tijd hebben om het over te nemen in hun agenda en nog eventueel een vraag over het opgegeven werk te kunnen stellen.
 2. Je bent verplicht om het huiswerk dat in Magister staat te maken.
 3. Je hebt je boeken en ander materiaal bij je in de les.
 4. Je krijgt aan het begin van de periode een overzicht (planning) van je docent waarin minimaal de te behandelen stof is opgenomen.
 5. Alle docenten die aan een klas lesgeven, streven ernaar het huiswerk zodanig op te geven en te spreiden dat er sprake is van een evenwichtige en reële belasting voor de leerlingen. De mentor, zal met behulp van de planners, daar samen met de klas op toezien en eventueel actie ondernemen.
 6. Als je niet in de gelegenheid bent geweest om je huiswerk te maken, meld je dit aan het begin van de les aan de docent met een briefje van je ouder(s)/verzorger(s).
 7. De eerste lesdag na een vakantie van één week of meer is huiswerk- en toetsvrij.

Toetsing en beoordeling

Om elke leerling in staat te stellen zich goed voor te bereiden op de toetsing en beoordeling van het schoolwerk hebben we afspraken gemaakt over de vorm en inhoud waarop getoetst wordt.

 1. Toetsing van de leerstof kan op de volgende wijzen gebeuren:

  a. schoolexamens
  b. oefentoetsen of diagnostische toetsen
  c. mondelinge/schriftelijke overhoringen
  d. proefwerken
  e. werkstukken
  f. presentaties
  g. verslagen
  h. practica
  i. handelingen
  j. praktische opdrachten

 2. Een oefentoets of diagnostische toets is uitsluitend bedoeld om je docent en jezelf een beeld te geven of je de leerstof snapt en hebt verwerkt. Een oefentoets of diagnostische toets kan onverwacht worden gegeven.
 3. De weging van een toets wordt van te voren gecommuniceerd.
 4. Een proefwerk of schriftelijke overhoring waarvoor je moet leren, wordt minimaal een week van te voren opgegeven. De te toetsen lesstof dient minimaal twee dagen vóór afname van de toets behandeld te zijn.
 5. Bij schoolexamens ontvang je aan het begin van het schooljaar het PTA overzicht.
 6. Een toets moet altijd besproken zijn, voordat je over dezelfde stof opnieuw een toets krijgt.
 7. Bij afwezigheid van de docent kan de toets door een iemand anders worden afgenomen, indien dit niet mogelijk is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de toets te maken. De periode van een week hoeft in dat geval niet te worden aangehouden.
 8. Op één dag heeft een leerling hooguit één proefwerk en één overhoring of maximaal twee overhoringen (inhaaltoetsen niet meegerekend).
 9. De vijf lesdagen voorafgaand aan de toetsweek mogen geen proefwerken en schriftelijke overhoringen worden afgenomen. Wel mogen toetsen worden afgenomen die geen voorbereiding nodig hebben.
 10. Een overhoring kent een lagere weging dan een proefwerk. De hoeveelheid leerstof van een overhoring staat in de juiste verhouding tot de hoeveelheid leerstof voor een proefwerk.
 11. In het geval van een andere afnamevorm dan een toets is vooraf duidelijk waarop een leerling wordt beoordeeld, bijvoorbeeld aan de hand van een rubric of beoordelingsformulier.
 12. Een toets, in welke vorm dan ook, dient binnen tien werkdagen (maximaal twee keer de duur van de werkweek van de docent) gecorrigeerd en ingevoerd te zijn in Magister. Docenten die aan deze regel wegens omstandigheden niet kunnen voldoen, melden dit bij de teamleider en gaan met de klas in gesprek over een haalbaar moment voor de afronding van de correctie.
 13. Je hebt als leerling recht op inzien van de gemaakte toets binnen tien werkdagen na de beoordeling van het werk. Je hebt tevens recht op bespreking van de toets. Op aanvraag van ouder(s)/verzorger(s) zijn opgaven en uitwerkingen ter inzage bij de docent beschikbaar. Het doel hiervan is een beter begrip van de gemaakte fouten en niet het ter discussie stellen van de beoordeling. De beoordeling van de docent is bindend.
 14. Via de planner/studiewijzer/PTA/normering moet bekend zijn wanneer een werkstuk klaar moet zijn en wat de gevolgen zijn als het te laat of niet wordt ingeleverd.
 15. Bij fraude of een poging daartoe vóór, tijdens of ná het maken van een toets stelt de docent in overleg met de teamleider een maatregel vast. Dit kan zijn aftrek van één of meerdere punten, het geven van het cijfer 1, het ongeldig verklaren van de toets, het ontzeggen van een herkansing, schorsing of een combinatie van maatregelen. Voor examentoetsen geldt het schoolexamenreglement.

Aan- en afwezigheid en te laat komen

Vanuit onze betrokkenheid bij elke leerling en in het kader van veiligheid, vinden we het belangrijk dat we weten waar leerlingen zich bevinden. Daarom hebben we regels opgesteld voor het aanvragen van verlof en het melden van afwezigheid vanwege ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Het spreekt voor zich dat we verwachten dat iedereen op tijd is bij een afspraak, dat geldt dus ook voor de lessen.

1.Verlof voor vakanties buiten de schoolvakanties wordt met zeer grote uitzondering verleend. Een verzoek daartoe moet altijd door ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk en met redenen omkleed bij de teamleider worden ingediend. Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot maximaal tien aaneengesloten dagen, een keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) liggen. Vakantie kan aldus nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’ worden begrepen.

Een uitzondering is gemaakt voor ouder(s)/verzorger(s) die vanwege de specifieke aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan op verzoek extra vakantie worden toestaan:

• U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;

• Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan;

• Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, noemen we een aantal voorbeelden: • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten. • Huwelijk van bloed- of aanverwanten. • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten. • Verhuizing van het gezin.

Voorbeelden van situaties die geengewichtige omstandigheden zijn: • Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)/verzorger(s). • Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst. • Vakantie in het laagseizoen, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte. • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp. • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. • Wereldreis • Sabbatical

2. Ouder(s)/verzorger(s) melden ziekte van een leerling via de Anna App aan school (vóór 08.00 uur ).

3. Word je tijdens de schooldag ziek, dan meld je je bij de receptie. In overleg met je ouder(s)/verzorger(s) wordt beoordeeld of je naar huis mag.

4. Bezoek aan een medisch specialist wordt ook van tevoren gemeld aan school via de Anna App.

5. Afspraken met medisch specialisten worden zoveel mogelijk buiten lestijden gemaakt.

6. Ouder(s)/verzorger(s) zien in het verzuimoverzicht de reden van afwezigheid van de leerling en als deze niet bekend is, wordt het omgezet in spijbelen.

7. Bij spijbelen wordt een sanctie opgelegd.

8. Als je regelmatig spijbelt melden we dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken.

9. Ben je te laat dan handel je als volgt:

• Je haalt een te laat briefje bij de receptie.
• Met het briefje word je in de les toegelaten, waarbij het briefje wordt afgegeven.
• Bij ongeoorloofd te laat meld je je de volgende ochtend uiterlijk om 8.00 uur bij de receptie.
• Meld je je niet, dan wordt een nakomsanctie opgelegd.

10. Herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

11. Als een docent tien minuten na de bel niet aanwezig is in het lokaal waar hij/zij geacht wordt les te geven, gaan de leerlingen naar de aula. Eén leerling gaat naar de teamleider om daar te informeren naar de oorzaak van de afwezigheid.

Het Anna van Rijn College heeft ten aanzien van kluisjescontrole, alcohol, wapens en drugs het volgende beleid:

 1. Kluisjescontrole: in het kader van veiligheid en preventie kan, indien daar aanleiding toe is, een kluisjescontrole worden uitgevoerd.
 2. Alcohol: op schoolfeesten en andere activiteiten binnen of buiten de school is het gebruik van alcoholhoudende drank niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel bellen we je ouder(s)/verzorger(s) met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst en je mag het volgende schoolfeest niet bijwonen.
 3. Drugs: het bezit, gebruik of verhandelen van soft en/of harddrugs is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouder(s)/verzorger(s) met het verzoek je te komen ophalen. Je wordt geschorst. Bij het verhandelen van drugs schakelen we de politie in. Tevens bekijken we welke verdere maatregelen we moeten nemen. Verwijdering van school kan daarbij nadrukkelijk aan de orde komen.
 4. Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs: het onder invloed van alcohol en/of drugs zijn op school, tijdens schoolfeesten en andere onder verantwoording van de school plaatsvindende activiteiten is niet toegestaan.
 5. Wapens: wapenbezit is niet toegestaan. Bij overtreding van deze schoolregel bellen we je ouder(s)/verzorger(s) en informeren we de politie. Jij wordt geschorst.
 6. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen aanvullende maatregelen volgen.

Sancties; beleid schorsing en verwijdering

Bij het Anna van Rijn College vinden we een veilig schoolklimaat van groot belang. Daarom hebben we als school de regels in dit leerlingenstatuut om deze veiligheid te waarborgen. Tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, zoals strafwerk maken of nakomen. Een ernstige misdraging zal echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval tot verwijdering. Bij ernstige misdragingen kun je bijvoorbeeld denken aan wapenbezit, diefstal, vernieling, gewelddadig gedrag en drugsgebruik. De school heeft een Stappenplan Schorsing en Verwijdering dat in die situaties leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd naartoe kan gaan.

Op het Anna van Rijn College kennen we onderstaande officiële sancties. Bij het opleggen van een sanctie houden we rekening met de verhouding tussen de overtreding en demaatregel.

Officiële sancties:

 • Nakomen (zowel voor als na schooltijd), strafwerk of corvee. (Je kunt voor schooltijd vanaf 8.00 uur ingepland worden om aanwezig te zijn en na schooltijd tot 17.00 uur).
 • Verwijdering uit de les.
 • Schorsen.
 • Verwijdering van school.

Een docent heeft hetrecht een maatregel op te leggenof het gedrag van de leerling te corrigeren binnen de onder zijn leiding staande lessen of buiten-lesactiviteiten. Daarbuiten wordt de maatregel voorgelegd aan de teamleider. Leerlingen dienen te allen tijde corrigerende aanwijzingen van personeelsleden op te volgen.

Pedagogische sancties:

Verstoor je de les, dan kan je als uiterste maatregel door de docent verwijderd worden uit deze les. Je ontvangt van de docent een lesverwijderingsformulier. Je docent vult je naam, datum en tijdstip van verwijdering in. Je meldt je met het door de docent ingevulde lesverwijderingsformulier op het leerplein bij de aanwezige medewerker. De medewerker noteert het tijdstip van binnenkomst. Je vult het formulier in en daarna ga je rustig aan het werk op het leerplein. Aan het eind van de les ga je terug naar de docent. Daar wordt het probleem uitgepraat of een afspraak gemaakt om het later op de dag uit te praten. De docent kan je een maatregel opleggen. Het lesverwijderingsformulier blijft achter bij de docent. De docent noteert in Magister dat je bent verwijderd uit de les in je absentieregistratie. Je ouders en mentor kunnen dan zien dat er uit de les bent verwijderd. Er staat namelijk UI in je absentieoverzicht. De docent bepaalt of hij het nodig vindt om je ouder(s)/verzorger(s) ook nog extra te informeren over de lesverwijdering door hen telefonisch in te lichten of een bericht te sturen. Als je meerdere malen uit de les wordt verwijderd, voert je mentor een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, beslist de schoolleiding over andere maatregelen, waaronder mogelijk schorsing.

Bijdragen aan actief burgerschap

Anna is maatschappelijk betrokken! Wij hebben binnen het Anna dan ook een maatschappelijke stage (ook wel MaS stage genoemd). Een maatschappelijke stage is in feite vrijwilligerswerk. Je gaat aan de slag bij een instelling, organisatie of gemeenschap die een bijdrage levert aan de maatschappij. Dit geeft jou een kijkje in het werk van een vrijwilliger en laat je op een andere manier kennismaken met de samenleving. Door ons als school te richten op de wereld buiten de schoolmuren, stellen wij onze leerlingen in de gelegenheid kennis te maken met enkele belangrijke aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage in de onderbouw draagt daaraan bij. Oogmerk: het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling voor de samenleving te vergroten.

Verzuim

Het verzuimbeleid

Het verzuimbeleid op het Anna is erop gericht de achterliggende oorzaken zo snel mogelijk in kaart te brengen en terug te dringen. Docenten houden de aanwezigheid van hun leerlingen nauwgezet bij. We streven ernaar dat voor het einde van iedere les, in het leerlingvolgsysteem duidelijk vermeld staat wie er wel en wie er niet in de les aanwezig waren. Mentoren monitoren het lesverzuim van hun mentorleerlingen wekelijks. Opvallend verzuim wordt tijdens een mentorles met de leerling(en) besproken. Er worden afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. Indien deze afspraken geen vermindering van het ongeoorloofde verzuim laten zien, worden de ouders/verzorgers van de leerling ingelicht. Ouders/verzorgers ontvangen een e-mail zodra een leerling 6 lesuur absent gemeld is. Neemt het verzuim niet af, dan wordt het contact met ouders geïntensiveerd.

Mentoren worden in hun verzuimtaak ondersteund door teamcoördinatoren. Zij kijken o.a. over de schouder van de mentoren mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en kunnen in overleg met de mentor ook contact opnemen met de ouders/verzorgers. Indien de indruk ontstaat dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het verzuim terug te dringen dan kan de mentor het ondersteuningsteam, bestaande uit een orthopedagoog en een begeleider passend onderwijs, inschakelen om samen te kijken naar de achterliggende oorzaken van het verzuim en mogelijke oplossingen. Ouders en leerling worden nauw bij dit proces betrokken. Ouders kunnen te allen tijde in het leerlingvolgsysteem de aanwezigheid van hun kind terugvinden. De school verwacht van ouders dat zij dit iedere twee tot drie weken ook daadwerkelijk doen. Vanuit de school wordt deze verwachting duidelijk geuit op bijvoorbeeld ouder- en voorlichtingsavonden en via de mentoren. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke eisen voor wat betreft het melden van opvallend ziekte- en ongeoorloofd verzuim. In deze gevallen worden respectievelijk de schoolarts en de afdeling leerplicht van de gemeente ingelicht. Ook zij zullen hun bijdrage leveren aan het terugdringen van dit verzuim. Er is een stappenplan verzuim beschikbaar waarin schematisch de acties om het verzuim terug te dringen is weergegeven.

Ziekmelding of geoorloofd verzuim

Als je ziek bent, vragen wij je ouders dit vóór 8.00 uur via de Anna App te melden. 
Ga je gedurende de dag ziek naar huis, meld je dan bij de receptie. De app mag dan niet gebruikt worden. Wanneer een kind ziek naar huis gaat, dan worden de ouders gebeld. Wij vragen ouders ook geoorloofd verzuim van tevoren via de Anna App te melden.

Na een lesvrije dag/weekend/vakantie, en de leerling is nog steeds ziek, dan moet opnieuw een ziekmelding gedaan worden.
Het is niet nodig om een betermelding te doen. De aanwezigheidsregistratie in de les wordt gezien als de betermelding.

Verder is de mentor de belangrijkste contactpersoon als een leerling ziekteverzuim heeft. Ouders en de leerling houden de mentor op de hoogte van het ziekteproces. De mentor regelt dat de leerling op de hoogte is van de te maken lesstof en regelt wanneer de leerling zijn toetsen kan inhalen. Als er sprake is van langdurig ziekteverzuim, dan wordt de ondersteuningscoördinator erbij betrokken. Afhankelijk van het ziekteverzuim wordt de leerling aangemeld bij de jeugdarts. Ook vinden er, afhankelijk van het ziekteverzuim, gesprekken op school plaats met ouders en de leerling om de zorg af te stemmen en een schoolgang wellicht op te bouwen. Bij deze gesprekken kan ook de leerplichtambtenaar aanschuiven.

Verzuimafspraken bij de les lichamelijke opvoeding (LO)

Het kan voorkomen dat je wel naar school toe gaat, maar je niet zo fit voelt of zelfs een blessure hebt. Als je op die dag LO op het rooster hebt staan is het belangrijk om wél naar die les te gaan en ook je sportkleding mee te nemen. In overleg met je docent wordt dan gekeken of je (een gedeelte van) de les toch mee kunt doen. Wanneer je echt ernstig geblesseerd bent of langdurig ziek bent, is het aan de teamleider en de LO docent om afspraken te maken over je aanwezigheid bij de les. Zonder deze afspraken is je afwezigheid bij de les LO vanzelfsprekend niet geoorloofd. Voor meer informatie over de lessen LO verwijzen we je naar het boekje ‘LO en Schoolsport’, dat iedere leerling krijgt uitgereikt in zijn allereerste les LO.

Ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim moet de leerling nablijven. Voor iedere gemiste les moet de leerling 2 klokuur nablijven, van 15.00 tot 17.00. Als een leerling veel ongeoorloofd verzuim heeft, dan kan hij/zij worden opgeroepen voor het preventief leerplichtspreekuur op school. In dit gesprek spreekt de leerplichtambtenaar met de leerling over wat de gevolgen kunnen zijn als het verzuim aanhoudt. Als het verzuim aanhoudt, worden de leerling en zijn/haar ouders uitgenodigd voor een officieel gesprek met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek kan plaats vinden op school of op het stadhuis. Bij dit gesprek kunnen betrokkenen van school aanwezig zijn. Het is aan de leerplichtambtenaar om te bepalen of er een sanctie komt en welke deze is. De school is verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Leerlingbegeleiding

Op het Anna vinden wij het belangrijk dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Sommige leerlingen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Gelukkig staan de docenten en bovenal de mentor altijd klaar om te helpen. De docenten maken deel uit van een vast team dat leerlingen begeleidt. De lesgevende docenten van een klas spreken meerdere keer per schooljaar over de leerlingen in een leerlingenbespreking, zo komen eventuele problemen in een vroeg stadium aan het licht. Door deze manier van werken kunnen we snel reageren en, als dit nodig mocht zijn, samen met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers een actieplan bedenken.

Bij wie kan een leerling terecht?

We horen vaak dat leerlingen voor onze school kiezen, omdat wij goede leerlingbegeleiding bieden. Dat vinden we een enorm compliment! We hebben oog voor jou als leerling: van schoolprestaties tot sociaal functioneren. In de begeleiding van onze leerlingen speelt een aantal mensen een belangrijke rol.

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. De mentor houdt, samen met de leerling, de studieresultaten en het welbevinden in de gaten, geeft advies en begeleidt de leerling bij onder andere studie- en planvaardigheden. De mentor let ook goed op de sfeer in de klas. Leren gaat tenslotte beter als iedereen zich op het gemak voelt. In de leerjaren in de onderbouw volgen de leerlingen klassikaal les, en hebben zij dus als klas een mentor. Elke week is er een mentoruur waarin bovenstaande aandacht krijgt. Voor ouders en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt; vragen kunnen telefonisch, via de Anna App of via de mail gesteld worden. Jouw mentor krijgt soms extra hulp van specialisten, zoals de decaan, de orthopedagoog of de leerlingbegeleider. Samen met de teamcoördinator en de teamleider bespreken de mentoren van de verschillende jaarlagen, wekelijks over de leerlingen. We vinden het belangrijk dat we daarbij aandacht besteden aan al onze leerlingen.

Teamleider

Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team heeft een teamleider; de teamleider houdt toezicht op de gang van zaken in het team.

Teamcoördinator

De teamcoördinator werkt nauw samen met de teamleider en de mentoren. De teamcoördinator ondersteunt, begeleidt, adviseert en monitort de mentoren in de dagelijkse begeleiding van onze leerlingen.

Decaan

Een goede oriëntatie op mogelijke vervolgstudies en loopbanen is voor leerlingen belangrijk. Op beslissende momenten moeten verstandige keuzes gemaakt worden, zoveel mogelijk door de leerlingen zelf. Maar hulp daarbij van daartoe gespecialiseerde decanen is onmisbaar. Dat keuzeproces start al in de laagste klassen. Leerlingen moeten leren een juist beeld van zichzelf te krijgen op de vraag wie ze zijn, wat ze willen, en wat ze kunnen; zelfonderzoek aan de hand van een gebruikte methode, wat later aan de hand van de resultaten van de beroepeninteressetest, vormen de instrumenten. Wanneer de leerlingen in klas 3 of 4 een pakket van examenvakken kiezen, helpt de decaan hen daarbij. Na klassikale voorlichting en na algemene ouderavonden die aan de keuze gewijd waren, voeren tot slot de decaan, de leerling en de ouders gesprekken, naar aanleiding van gemaakte keuzes. Voor de oriëntatie op vervolgstudies en studieplaatsen die in de hoogste klassen plaatsvindt, doet de decaan een beroep op een actieve instelling van de leerlingen: er zijn overal in het land open dagen en meeloopdagen aan beroepsopleidingen, er zijn stedelijke informatieavonden, de school legt contacten met oud-leerlingen en nodigt hen uit om ervaringen in het beroepsonderwijs aan leerlingen mee te geven. Kortom, er is een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om een redelijk beeld te krijgen van de opleidingenmarkt.
Voor informatie havo/vwo: mvanwijngaarden@annavanrijn.nl.
Voor informatie mavo: dburger@annavanrijn.nl.

De zorgstructuur van het Anna van Rijn College

De structuur van de school is zodanig ingericht dat leerlingen gemakkelijk en zonder hoge drempels hulp en begeleiding kunnen vragen bij problemen van meer persoonlijke aard. Mentoren en teamcoördinatoren zijn altijd bereid te helpen, uiteraard binnen hun mogelijkheden. Voor extra ondersteuning kan een beroep gedaan worden op het zorgteam. Aanmelding verloopt via de teamcoördinator. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, twee ondersteuningscoördinatoren, de begeleider Passend Onderwijs en een teamleider. Vanuit het zorgteam worden waar nodig ook contacten gelegd met de externe experts zoals de Leerplichtambtenaar, het Buurtteam, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht, etc.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider helpt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen hebben een arrangement toegewezen gekregen vanuit het samenwerkingsverband. Zie het kopje: ‘Extra aandacht nodig?’.

Remedial Teacher

Leerlingen met dyslexie mogen gebruik maken van extra tijd bij toetsen en bij dyscalculie geldt dit enkel voor de rekenvakken. Voor de overige beperkingen wordt gekeken hoe dit een belemmering vormt tijdens het maken van toetsen en welke faciliteiten hierbij helpend zijn. Daarnaast wordt er in de onderbouw remedial teaching aangeboden aan leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie, die een verklaring hebben voor dyslexie of dyscalculie. Deze leerlingen kunnen dan onder andere op het gebied van leesvaardigheid, spelling en rekenvaardigheden ondersteuning krijgen. De remedial teacher (RT-docent) adviseert docenten hoe te handelen en bekijkt wat de leerling nodig heeft aan hulpmiddelen. Daarnaast kan hij/zij ook kijken of het verstandig is als een leerling extern onderzocht wordt op dyslexie of dyscalculie.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator voert regie over de gehele ondersteuningsstructuur en is verantwoordelijk voor het coördineren, aansturen en monitoren van de onderwijsondersteuning die de reguliere ondersteuning van de mentor overstijgt.

De interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon

Voor leerlingen is de eerste aanspreekpersoon de mentor. In het geval van klachten of problemen kan de leerling ook terecht bij de interne contactpersoon, mevrouw Corneel Kuiper. Zij kan de leerling doorverwijzen naar de juiste hulpverleners binnen of buiten de school. Ook kan de leerling bij de contactpersoon terecht voor het maken van een melding betreffende seksuele intimidatie, misbruik, ernstig fysiek of geestelijk geweld.

Desgewenst worden de vertrouwensinspecteurs ingeschakeld van Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, nummer 0900-1113111. Of de externe vertrouwenspersonen Anton de Leeuw/Lilian Vermeulen (Centrum Vertrouwenspersonen Plus). (Arboned Calamiteitenservice 0900-5353541).

Orthopedagoog

De orthopedagoog coördineert de zorg om leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld leerlingen die langdurig ziek zijn, die moeite hebben goed te functioneren in de klas, die teruggetrokken zijn, gepest worden of pesten. Zij geeft advies aan docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders, etc. in hoe zij kunnen handelen. Zij heeft gesprekken met ouders, mentor en leerling om de zorg af te stemmen. In enkele gevallen begeleidt zij ook zelf leerlingen. Voor informatie: damrino@annavanrijn.nl.

Jeugdarts

Als een leerling veel ziekteverzuim heeft, dan wordt de jeugdarts om advies gevraagd. De jeugdarts is verbonden aan de GGD Midden Nederland. De jeugdarts kan leerlingen uitnodigen voor een gesprek of bij een overleg met ouders op school aanschuiven.

Juniormentor

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Dit zijn leerlingen uit de hoogste leerjaren. Zij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de leerlingen. Bij deze mentoren kunnen leerlingen hun verhaal kwijt of om hulp vragen. Voor leerlingen is het fijn om vragen te kunnen stellen aan hun juniormentoren of om gewoon een praatje te maken.

Juniordocent

Een juniordocent is een leerling uit de midden- of bovenbouw die, tegen een kleine vergoeding, leerlingen helpt met vakken die ze moeilijk vinden. Na overleg met de mentor en de vakdocent kunnen ouders hun kind opgeven voor deze hulp. Nadere informatie en een formulier zijn op te vragen via: info@annavanrijn.nl.

Extra training nodig?

In de school bieden we aan leerlingen die dit nodig hebben trainingen aan. Als een leerling negatieve spanningen voelt tijdens het maken van toetsen, dan kan de leerling een faalangstreductietraining volgen. De mentor signaleert welke leerlingen dit nodig hebben en bespreekt dit vervolgens met de leerling en zijn/haar ouders.

Extra aandacht nodig?

Soms hebben leerlingen om uiteenlopende redenen extra begeleiding nodig. Dat kan blijken uit informatie die de school ontvangen heeft van de bassischool, uit de resultaten van het instroomonderzoek of naar aanleiding van zaken die de mentor of docenten signaleren. Het kan bijvoorbeeld gaan om spellingsproblemen, dyslexie, ADHD of een autismespectrumstoornis. Dyslectische leerlingen, die een officiële diagnose hebben, geven we extra tijd bij het maken van toetsen. Daarnaast krijgen sommige leerlingen Remedial Teaching als ze in de onderbouw moeite hebben met het leren van taal.
Voor een beperkt aantal leerlingen met problemen in hun ontwikkeling- een visuele of auditieve handicap is er extra begeleiding. Een arrangement is hierin een vereiste. Als men een arrangement bij het samenwerkingsverband aan wil vragen, beslist de school op basis van criteria of de leerling hiervoor in aanmerking komt. Voor informatie: info@annavanrijn.nl.

De begeleiding van de leerling met arrangement heeft als doel de leerling te ondersteunen, zodat de leerling adequaat kan functioneren op school en het diploma kan halen. De begeleiding wordt gegeven in de vorm van een trajectklas en bestaat uit: coachen van de leerling in het oplossen van problemen (bijvoorbeeld in contact met de docent en klasgenoten, moeite om huiswerk te noteren in de agenda, etc.), opvang in de pauzes voor een rustige pauzeplek, deels opvang onder schooltijd bij een aangepast rooster of het tijdelijk niet in de klas kunnen zijn, hulp bij het plannen en organiseren van de les- en leerstof, een ruimte om na schooltijd huiswerk te maken en adviseren van docenten in hoe om te gaan met de leerling.

Wat te doen bij pesten?

De school moet voor elke leerling een veilige plaats zijn. Pesten vinden wij onacceptabel. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het fenomeen ‘pesten’. Daarnaast hebben wij een anti-pestcoördinator (mevrouw I. Weissgerber; iweissgerber@annavanrijn.nl) en is een anti-pestprotocol aanwezig in de school. Toch kan het voorkomen dat een leerling zich gepest voelt. Pesten gebeurt subtiel en is voor medewerkers in de school niet altijd te signaleren. Het is daarom erg belangrijk dat de leerling of zijn ouders aan de mentor vertellen dat er sprake is van pesten. Vervolgens kan de interne contactpersoon, de teamleider, de orthopedagoog en/of de anti-pestcoördinator hier ook een rol in spelen. In overleg met de leerling en zijn of haar ouders wordt een plan gemaakt om het pesten te laten stoppen. Er wordt regelmatig geëvalueerd met de leerling of het pesten daadwerkelijk is gestopt; als dit niet het geval is, dan wordt het plan bijgesteld.

Welke overlegvormen zijn er?

Mentorenoverleg

Regelmatig vindt er een mentorenoverleg plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle mentoren van een leerjaar aanwezig en bespreken zij aspecten die relevant zijn voor het leerjaar waar zij verantwoordelijk voor zijn. De ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog worden ook regelmatig bij deze bijeenkomsten uitgenodigd, zodat zij ook op de hoogte zijn van wat er speelt.

Leerlingenbesprekingen

Minimaal drie keer per jaar worden de leerlingen besproken tijdens een leerlingenbespreking. De teamleider/teamcoördinator zit deze besprekingen voor. Tijdens deze besprekingen wordt er gekeken wat een leerling nodig heeft om het naar zijn zin te hebben in de klas en hoe de studieresultaten verhoogd kunnen worden. Eventueel wordt een handelingsplan voor een leerling geschreven of een groepsplan voor de klas.

Zorghelpdesk

De zorghelpdesk is de interne zorgcommissie van de school. Dit zorgoverleg bestaat uit de orthopedagoog en de ondersteuningscoördinatoren; eventueel zijn de teamleiders, de teamcoördinatoren, remedial teacher, vertrouwenspersoon en/of schoolmaatschappelijk werk aanwezig. In dit overleg worden leerlingen besproken over wie zorg is en wat nodig is voor de leerling om weer goed te functioneren op school. Uitgangspunt hierbij is om de leerling, mentor en de ouders erbij te betrekken en de zorg af te stemmen.

Zorg Advies Team

De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar. Ouders en leerling worden om toestemming gevraagd als de orthopedagoog een leerling wil inbrengen in het Zorg Advies Team.

Communicatie

Wij geloven in goede communicatie als een manier om het leren te bevorderen. Daarom informeren we jou en je ouders op de onderstaande manieren. We verwachten dat je ons vertelt als er iets belangrijks aan de hand is. Dat geldt overigens ook voor je ouders.

Magister

Je kunt online je schoolgegevens inzien via het ons leerlingvolgsysteem. Je krijgt een inlogcode en wachtwoord voor Magister. Magister kan op alle devices gebruikt worden: PC, Mac, Chromebook, tablet en ook op je smartphone. Het is toegankelijk via een browser. Er zijn ook apps.

We verwachten dat je ouders geregeld (mee)kijken hoe je ervoor staat. Zij krijgen ook een inlogcode en wachtwoord voor Magister.

Zermelo

Zermelo is het roosterprogramma waar het Anna mee werkt. In Zermelo kunnen de leerlingen hun rooster inzien en daarnaast kunnen de leerlingen in Zermelo zich aanmelden voor de keuzelessen. Zermelo is beschikbaar via de website en ook via de Zermelo app op je telefoon.

Microsoft Teams

Microsoft Teams is naast Word, PowerPoint, Outlook en Excel één van de programma’s van Microsoft 365. Microsoft Teams wordt gebruikt voor het delen van lesmateriaal, inleverstructuur en feedback op opdrachten. Daarnaast voor het geven van online lessen. Ook overleggen binnen werkgroepen kunnen online binnen Microsoft Teams plaatsvinden.

Het rapport

De studieresultaten zijn het gehele schooljaar in te zien via Magister, samen met een voortschrijdend gemiddelde per vak over het gehele schooljaar. Voor bevordering gaan we uit van de voortschrijdend gemiddelde cijfers. Aan het einde van elk schooljaar ontvang je een geprint rapport van je studieresultaten.

De Anna App

Op het Anna maken we gebruik van de Anna App voor communicatie met leerlingen en ouders. Via de Anna app:

 • Staat een ouder in direct contact met de school en mentor.
 • Staat een leerling in direct contact met school, mentor en docenten.
 • Worden ziekmeldingen en afspraken bij bijvoorbeeld de tandarts doorgegeven.
 • Is de jaaragenda te vinden.
 • Kunnen eenvoudig acties worden ingevuld, zoals het kiezen van een tijdslot voor een mentoravond.
 • Ontvangen ouders automatisch het laatste nieuws.

Nieuwe leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een e-mail met een uitnodiging om de app te installeren (via de Apple store of Google Playstore) en te activeren.

De website

Op de website bevindt zich algemene en achtergrondinformatie over de school.

Sociale media

Het Anna maakt steeds vaker gebruik van sociale media om zo activiteiten die plaatsvinden met jou en je ouders te delen. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram en like de pagina’s!

Ouderspreekavonden

Meerdere malen per jaar wordt u uitgenodigd voor 10-minutengesprekken met mentor of docenten. Deze momenten zijn opgenomen in de jaarplanning (te vinden in de Anna App).

De leerlingenraad

Het Anna is niks zonder haar leerlingen en dus is er op school een leerlingenraad! De leerlingenraad vertegenwoordigt de stem van de leerlingen op het Anna. De raad is er om ervoor te zorgen dat de leerlingen geïnformeerd worden over, en soms zelfs betrokken worden bij, besluiten. En uiteraard voor het organiseren van activiteiten binnen de school. Een actieve, kritische en samenwerkende instelling is kenmerkend voor de leden van de leerlingenraad. Voor meer informatie zie het hoofdstuk Leerlingenparticipatie.

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen van het Anna. De raad bespreekt onderwerpen die aangedragen worden door ouders met de schoolleiding en geeft input op ontwikkelingen op de school. De ouderraad is een klankbord voor ouders en voor de schoolleiding. De leden van de ouderraad hebben kinderen op de verschillende schoolniveaus en in de verschillende leerjaren, zodat ze een goed beeld hebben van wat er speelt binnen de school. De leden van de ouderraad zijn aanwezig bij open dagen en vanzelfsprekend onderhoudt de ouderraad ook contact met de Medezeggenschapsraad. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond over een actueel onderwerp. Via de Anna Actueel houdt de ouderraad de ouders op de hoogte van hetgeen met de schoolleiding wordt besproken. Ouders kunnen contact opnemen met de ouderraad via ouderraad@annavanrijn.nl.

Communicatie van de kant van school

Voor goede leerresultaten van de leerlingen is goed contact tussen school en ouders essentieel. E-mail speelt een belangrijke rol hierin. Wij versturen de meeste informatie aan ouders naar de in Magister geregistreerde e-mailadressen. De Anna App maakt bijvoorbeeld ook gebruik van deze e-mailadressen. Daarom moeten wij altijd beschikken over het actuele e-mailadres van ouders. Wijziging van het e-mailadres kunt u doorgeven aan leerlingenadministratie@annavanrijn.nl.

Communicatie van de kant van de ouders en de leerlingen

Naast informatie van onze kant rekenen we erop dat je ons op de hoogte stelt als er iets is wat we zouden moeten weten. Een telefoontje of bericht (via de Anna App) naar de mentor is meestal de beste eerste stap. Elke mentor deelt aan zijn leerlingen mee wanneer en hoe hij/zij bereikbaar is. Jij kunt contact opnemen met je teamleider of teamcoördinator als je mentor je niet verder kan helpen.

Bij een groter probleem kunnen ook je ouders dat doen. Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen aangekaarte problemen in goed overleg op te lossen.

Kwaliteit

Stilstand is achteruitgang. Daarom blijven we werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook als school willen we leren. Dat doen we door te evalueren met ouders en leerlingen. Ook voeren we kwaliteitsmetingen uit. Hoe ervaren de leerlingen de lessen? Wat vinden de ouders van de school? Hoe ervaren de docenten en andere medewerkers dat? Zo leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen en ontwikkelen we daar beleid voor.

Resultaten Anna van Rijn College

Onderbouwsnelheid (klas 1 t/m 3)* Mavo Havo/vwo
2019-2020 97,94% 99,31%
2021-2022 96,35% 98,09%
2022-2023 93,94% 95,40%
Gemid. drie jaar 96,17% 97,72%
Norm inspectie 94,64% 94,91%

*Doorstroom van leerlingen (aan de start van leerjaar 3) zonder doubleren of afstromen naar een lager niveau. 

Bovenbouwsucces (klas 3 en hoger)** Mavo Havo Vwo
2019-2020 90,45% 82,53% 87,19%
2021-2022 86,81% 72,65% 81,98%
2022-2023 82,80% 73,46% 84,92%
Gem. drie jaar 86,99% 75,98% 84,56%
Norm inspectie 84,81% 80,04% 80,95%

**Doorstroom van leerlingen zonder doubleren/zakken of afstromen naar een lager niveau.

Examenresultaten

Percentage leerlingen geslaagd Mavo Havo Vwo
2018 89% 90% 84%
2019 91% 84% 88%
2020* 100% 98% 100%
2021 92% 85% 94%
2022 94% 88% 90%
2023 82% 78% 84%

*In 2020 is geen centraal examen afgenomen vanwege de COVID-19 pandemie.

VSV (vroegtijdige schoolverlaters) Anna van Rijn College

Reden 2020 2021 2022 2023
Verhuizen 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%
Werken 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Andere school/opleiding 2,3% 2,8% 2,4% 4,3%
School verlaten, vervolgopleiding onbekend 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Leerlingenparticipatie

Betrokkenheid van de leerlingen

Leerlingenparticipatie dient vanuit een breed perspectief te worden benaderd. Het gaat goed met leerlingenparticipatie als leerlingen het idee hebben dat de school ook van hen is. Een goede communicatie en wederzijds respect tussen alle betrokkenen (schoolleiding, docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen) zijn daarin van essentieel belang. Naast de formele lijn (leerlingenraad, leerlingenstatuut, medezeggenschapsraad en de daarmee verbonden formele rechten als informatie-, advies-, instemmings- en beslissingsrecht) is er de lijn van de informele participatie. Veel persoonlijke, klas- en/of schoolaangelegenheden worden aangepakt en opgelost via vanzelfsprekende contacten tussen leerlingen, docenten en schoolleiders, zonder dat een formeel kanaal daarmee wordt belast of daarvoor in het leven wordt geroepen.

Om de betrokkenheid van leerlingen bij school te vergroten, is er een ‘juniormentoraat’. Daarvoor geselecteerde leerlingen uit de bovenbouw zullen assisteren bij de begeleiding van leerlingen uit de brugklassen.

Leerlingenraad

Het Anna is niks zonder haar leerlingen en dus is er op school een leerlingenraad! De leerlingenraad vertegenwoordigt de stem van de leerlingen op het Anna. De raad is er om ervoor te zorgen dat de leerlingen geïnformeerd worden over, en soms zelfs betrokken worden bij, besluiten. En uiteraard voor het organiseren van activiteiten binnen de school. Een actieve, kritische en samenwerkende instelling is kenmerkend voor de leden van de leerlingenraad.

Hoe gaat de leerlingenraad te werk?

Na de algemene vergadering van de leerlingenraad, wordt de directievergadering gepland. De directeur zit dan aan tafel met de twee voorzitters en twee leden. De leerlingenraad heeft altijd eigen punten om te bespreken met de directeur, maar het is ook mogelijk dat de directeur de leerlingenraad wil informeren over iets dat binnen de school speelt. De acties die vanuit deze directievergadering komen, worden weer besproken met en opgepakt door de hele leerlingenraad.

De leerlingenraad heeft een hele goede band met de leerlingen en de medewerkers op school. De directie en docenten luisteren altijd naar onze ideeën en wij naar die van hen. De leerlingenraad heeft ook een plek binnen de MR. Hier worden belangrijke besluiten over de school genomen.

De raad is ook aanwezig bij andere schoolbijeenkomsten, bijvoorbeeld over het toekomstige schoolplan. Door samenwerking en begrip maken wij prachtige dingen samen waar op het Anna van Rijn.

Hoe komen leerlingen erbij?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar werft de leerlingenraad nieuwe leden. De raad kondigt dit aan via de schoolmail. Daarnaast gaan de leden ook langs de brugklassen, zodat zij vanaf dag één al zien dat wij actief zijn op hun nieuwe school. Als de aanmeldingen binnen zijn, vindt de selectieprocedure plaats. Dit kan verschillen van een intakegesprek tot het indienen van een motivatiestuk.

Een paar voorbeelden van wat wij doen/gedaan hebben:

 • Gouden Stift
 • Rozen Actie
 • Valentijnskaarten Actie
 • AvR Studiekeuze Beurs
 • Feestcommissie: school door de seizoenen versieren, feesten en gala’s organiseren
 • Verspreide toetsweek
 • Extra zitplaatsen
 • Watertappen

Word jij onze nieuwste teamgenoot?

Borrel jij ook van de ideeën om het Anna leuker en beter te maken? Dan heeft de leerlingenraad jou er graag bij! Door lid te worden van de leerlingenraad zorg jij er niet alleen voor dat je CV gaat shinen, maar je werkt ook aan vaardigheden die handig zijn tijdens én na de middelbare school. Denk hierbij aan goed kunnen samenwerken, communiceren, plannen, groot-/kleinschalig organiseren en namens een groep kunnen spreken voor publiek. De leerlingenraad is te bereiken via: leerlingenraad@annavanrijn.nl.

Medezeggenschapsraad

Een afvaardiging van de leerlingenraad neemt zitting in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Anna van Rijn College. De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden, vastgelegd in de WMS. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school aangaan. Hierbij valt te denken aan financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening. De raad heeft regelmatig overleg met de directeur. Van deze overleggen worden notulen gemaakt, deze notulen zijn opvraagbaar door een e-mail te sturen naar info@annavanrijn.nl (onder vermelding van datum vergadering).